Quyết định 855/QĐ-UBND 2022 phê duyệt sách giáo khoa lớp 7 lớp 10 Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

Số: 855/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 VÀ SÁCH GIÁO KHOA, CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT , ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND , ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT , ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT , ngày 28/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT , ngày 10/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT , ngày 11/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 957/TTr-SGDĐT, ngày 13 /4/2022, Tờ trình số 1024/TTr-SGDĐT, ngày 19/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 và sách giáo khoa, chuyên đề học tập lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Danh mục).

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Điều 9, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT , ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng quy định.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: – Như Điều 3; – PCT.UBT phụ trách VHXH; – PVP.UBT phụ trách VHXH; – Phòng VHXH; – Lưu: VT, 3.07.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Quyên Thanh

PHỤ LỤC

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7, SÁCH GIÁO KHOA VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH VĨNH LONG (Kèm Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày /4/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

TT

Tên sách (Thuộc bộ sách)

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán 7, tập 1 (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Giáo dục Việt Nam

Toán 7, tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên (Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Giáo dục Việt Nam

2

Khoa học tự nhiên 7 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám (đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Lịch, Trần Thị Kim Ngân, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Tấn Trung

Giáo dục Việt Nam

3

Công nghệ 7 (Chân trời sáng tạo)

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy

Giáo dục Việt Nam

4

Tin học 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

5

Giáo dục thể chất 7 (Chân trời sáng tạo)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Trần Thái Ngọc, Phạm Thái Vinh

Giáo dục Việt Nam

6

Ngữ văn 7, tập 1 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 7, tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Giáo dục Việt Nam

7

Lịch sử và Địa lí 7 (Chân trời sáng tạo)

Hà Bích Liên, Mai Thị Phú Phương (đồng Chủ biên phần Lịch sử), Trần Văn Nhân, Nguyễn Kim Tường Vy, Nguyễn Trà My, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hòa; Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên phần Địa lí), Vũ Thị Bắc, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung.

Giáo dục Việt Nam

8

Giáo dục công dân 7 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam

Giáo dục Việt Nam

9

Âm nhạc 7 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My.

Giáo dục Việt Nam

10

Mĩ thuật 7 (Chân trời sáng tạo 2)

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Ngọc, Lâm Yến Như

Giáo dục Việt Nam

11

Tiếng Anh 7 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Giáo dục Việt Nam

12

Tiếng Anh 7 Friends Plus

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan.

Giáo dục Việt Nam

13

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

ĐHSP TP.HCM

14

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

Danh mục gồm 16 sách giáo khoa lớp 7, trong đó môn Ngữ văn, Toán, Nghệ thuật (gồm Âm nhạc và Mĩ thuật) có 02 sách giáo khoa; Tiếng Anh có 03 sách giáo khoa; mỗi môn học/hoạt động giáo dục khác có 01 sách giáo khoa.

II. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỚP 10

TT

Tên sách/CĐHT (Thuộc bộ sách)

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán 10, tập 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Giáo dục Việt Nam

Toán 10, tập 2 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

2

Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh.

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Chân trời sáng tạo)

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần Dương Anh Tài, Trương Đặng Hoài Thu.

3

Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo)

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn

4

Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Sinh học 10 (Chân trời sáng tạo)

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn

5

Tin học 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Lê Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên.

Chuyên đề học tập Tin học 10: Tin học ứng dụng (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt.

6

Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn Thanh, Tống Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng.

Đại học Huế

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ (Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng.

7

Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn.

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn.

8

Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.

Giáo dục Việt Nam

9

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tiến.

Giáo dục Việt Nam

10

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt.

Giáo dục Việt Nam

11

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông (Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thạch, Đinh Thị Mai Anh.

Đại học Sư phạm

12

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu (Cánh diều)

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh.

Đại học Sư phạm

13

Ngữ văn 10, tập 1 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, Đinh Phan Cẩm Vân.

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 10, tập 2 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trần Lê Hoa Tranh, Đoàn Thị Thu Vân.

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (đồng Chủ biên), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị Phúc Hồng, Trần Minh Hường, Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị Hồng Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh.

14

Lịch sử 10 (Cánh diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng.

Đại học Sư phạm

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền.

15

Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt.

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Chân trời sáng tạo)

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (đồng Chủ biên), Hoàng Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt.

16

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ Thị Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng Tuấn, Giang Thiên Vũ.

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, Đỗ Thị Nguyệt, Giang Thiên Vũ.

17

Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Đức, Lê Minh Phước, Trần Hoàng Thị Ái Cầm.

Giáo dục Việt Nam

Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Dung (Chủ biên), Trần Đức, Lê Minh Phước, Trần Hoàng Thị Ái Cầm.

18

Mĩ thuật 10: Lí luận và lịch sử mĩ thuật (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đào Thị Thúy Anh, Trịnh Văn Sinh.

Giáo dục Việt Nam

Mĩ thuật 10: Hội họa (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh.

Mĩ thuật 10: Thiết kế thời trang (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.

Mĩ thuật 10: Thiết kế công nghiệp (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Đỗ Đình Tuyến.

Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị May

19

Tiếng Anh 10 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng.

Giáo dục Việt Nam

20

Tiếng Anh 10 Friends Global

Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, Nguyễn Thúy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang, Trần Thụy Thùy trinh.

Giáo dục Việt Nam

21

Tiếng Anh 10 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên, kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Đại học Huế

22

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 10 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình.

Giáo dục Việt Nam

23

Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 (Cánh diều)

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh

Đại học Sư phạm

Danh mục gồm 28 sách giáo khoa và 14 chuyên đề học tập lớp 10./.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *